Nederlands fabricaat Waterdichte hoes wordt meegeleverd

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top Pellets Europe B.V. ingeschreven in het Handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te Noordwest Holland onder nummer 63784335.

Artikel 1 – Begrippen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De leverancier: Top Pellets Europe B.V., gevestigd te Ursem, gemeente Schermer, aan wie de levering van het product is opgedragen of aan wie daartoe een offerte wordt gevraagd. De afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht voor levering van het product verstrekt dan wel daartoe een offerte vraagt. De overeenkomst: De tussen afnemer en leverancier tot stand gekomen overeenkomst tot koop en verkoop en leveringvan producten. Het product: Houtvezel, zaagsel en/of stukgoederen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, acceptaties daarvan en op de tot stand gekomen overeenkomst(en) nu en in de toekomst alsmede op alle (aanbiedingen van en op alle acceptaties van) overeenkomsten tot de levering van producten in de ruimste zin des woord, die verband houden met onder meer de doelomschrijving van onze vennootschap. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden ze eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten en/of volgende overeenkomsten.

2.2 Voor zover enige bepaling uit de onderhavige voorwaarden nietig is of door de daartoe bevoegde rechter wordt vernietigd blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal in dit geval worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3 – Offerte:

3.1 Een gedagtekende offerte is vrijblijvend tenzij daarop staat vermeld dat deze bindend is gedurende de daarin vermelde termijn. Indien geen termijn is vermeld, geldt de hiervoor genoemde offerte twee weken, te rekenen vanaf de datum die op die offerte is gesteld.

3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is de leverancier gerechtigd de met het tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de afnemer in rekening te brengen indien en voor zover dit voor het uitbrengen van de offerte is bedongen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst:

4.1 De overeenkomst komt tot stand door opdracht tot levering van het product op grond van de offerte. Een opdracht die van de offerte afwijkt, geldt als een nieuwe offerte en als een verwerping van de oorspronkelijke offerte, tenzij partijen anders overeen komen.

4.2 Indien de afnemer mondeling opdracht geeft, wordt een schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld de leverancier kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

4.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijk persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast een natuurlijk persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4.4 Bij levering uit voorraad of magazijn binnen 14 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst treedt de factuur in de plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging van de leverancier.

4.5 Op wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken is het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

4.6 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het hiervoor bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien leverancier aan afnemer schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen.

4.7 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen leverancier en afnemer zijn overeengekomen.

4.8 Het afzien van de toepasselijkheid van deze voorwaarden kan slechts geschieden en wordt derhalve uitsluitend aanvaard indien dat schriftelijk is overeengekomen en leverancier ermee heeft ingestemd.

Artikel 5 – Annulering:

5.1 Indien de afnemer na totstandkoming van de overeenkomst tot annulering daarvan wenst over te gaan is leverancier gerechtigd 10 % van de prijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd leveranciers recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

Artikel 6 – Prijs:

6.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn bij een consument, dat wil zeggen de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf inclusief omzetbelasting en bij een zakelijke koper, dat wil zeggen een afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van de schriftelijke offerte.

6.2 De prijzen zijn, voor zover daarover geen bijzondere regelingen zijn getroffen, vrijblijvend tot aan de aanvaarding.

6.3 Een wijziging van de in het eerste lid bedoelde lonen, prijzen of andere kosten geeft de leverancier het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een en ander zoals vermeld in de offerte.

6.4 De leverancier is bevoegd extra kosten in rekening te brengen: die het gevolg zijn van kostenverhogende omstandigheden waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die de leverancier niet kunnen worden toegerekend en die in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.

6.5 Indien de leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zullen partijen op korte termijn met elkaar in overleg treden of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.

Artikel 7 – Levertijd:

7.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de levering moet zijn verricht. De levertijd is vermoedelijk, tenzij een vaste levertijd is overeengekomen.

7.2 Leverancier is gerechtigd in gedeelten te leveren en deze leveringen afzonderlijk te factureren.

7.3 Indien de leverancier gegevens van informatie behoeft van afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd eerst aan nadat afnemer deze informatie aan leverancier ter beschikking heeft gesteld.

7.4 Indien de leverancier zijn verplichtingen op het met inachtneming van het voorgaande lid vastgestelde tijdstip niet nakomt, is hij van rechtswege in verzuim, mits is overeengekomen dat datum en tijdstip van aflevering fataal zijn. Indien dit niet is overeengekomen, is de leverancier eerst in verzuim nadat de afnemer hem heeft afgemaand om alsnog binnen een redelijke termijn af te leveren en die aflevering is uitgebleven.

7.5 Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vaste overeengekomen levertijd is de leverancier bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

7.6 Indien de leverancier op grond van het in dit artikel bepaalde in verzuim is, is hij jegens een consument aansprakelijk voor hetgeen redelijkerwijs als directe schade als gevolg van het niet nakomen is aan te merken, een en ander voor zover het niet nakomen aan de leverancier kan worden toegerekend. De leverancier is alsdan gehouden tot betaling van de eventuele meerprijs, de extra gemaakte kosten en de directe schade als gevolg van de vertraging, een en ander voor zover dit in verhouding staat tot de ernst van zijn verzuim en de overeengekomen prijs.

7.7 De afnemer dient ervoor te zorgen dat de schade, die voortvloeit uit een niet nakomen als bedoeld in het vorige lid, zoveel mogelijk wordt beperkt.

Artikel 8 – Aflevering:

8.1 De plaats en de wijze van aflevering worden in de overeenkomst bepaald. Als aflevering geldt het aanbieden van de producten op de overeengekomen plaats en tijd, ook indien de afnemer het product niet in ontvangst neemt. Op dit tijdstip gaat de termijn in als bedoeld in artikel 10 lid 1. Indien de aflevering echter op een later tijdstip geschiedt als gevolg van voor rekening van de leverancier komende omstandigheden gaat de in de vorige zin bedoelde termijn op dat latere tijdstip in.

8.2 Voor zover leverancier de producten op haar in eigendom toebehorende pallets met daarop vermeld haar handelsnaam en/of Europallets levert, berekent zij statiegeld. Wanneer de afnemer een nieuwe opdracht aan leverancier geeft, dan kan afnemer de lege pallets mee teruggeven met de chauffeur. Voor zover afnemer leverancier opdracht geeft de pallets apart op te halen, dan berekent leverancier daarvoor een bedrag van €60,– exclusief BTW. Voor zover afnemer de pallets niet retourneert, dan ontvangt zij het statiegeld niet retour. De betreffende bedragen zullen aan afnemer worden gefactureerd.

8.3 De afnemer zorg ervoor dat de vervoermiddelen, de losplaats goed en over een behoorlijk berijdbaar en toegankelijk terrein, dan wel over water, kunnen bereiken, alsmede dat voldoende ruimte voor aflevering beschikbaar is.

8.4 Afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van verkoper dat de producten tot zijn beschikking staan.

8.5 Indien er gerede twijfel bij leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van afnemer, is leverancier bevoegd de aflevering van producten uit te stellen totdat afnemer zekerheid van betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor de door leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Leverancier is gerechtigd om bij te late afname door afnemer opslagkosten in rekening te brengen ad 5 % (vijf procent) per week van het factuurbedrag, waarbij ook een gedeelte van een week als een week wordt gerekend.

8.6 De leverancier is gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de afnemer te vorderen.

8.7 Voor elke overeengekomen hoeveelheid van het product is een speling van 10 % toegestaan waarbij naar keuze van leverancier de prijs in relatie met de afwijking kan worden aangepast.

Artikel 9 – Gebreken:

9.1 De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na aflevering aan de leverancier schriftelijke mededeling te doen van die gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem kunnen worden geconstateerd. Bij overtreding van deze verplichting wordt de klacht niet door leverancier in behandeling genomen en kan afnemer geen rechten ontlenen aan hetgeen hierna onder lid 3 is bepaald. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van de in de vorige zin bedoelde verplichting gelden eveneens als het betreft gebreken die die afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.

9.2 Klachten geven aan afnemer niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

9.3 Eventueel geconstateerde tekorten en/of beschadigingen van/aan het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient afnemer op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden en door de vervoerder te laten bevestigen, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames ter zake niet meer in behandeling genomen. Indien de klacht gegrond is, zal de leverancier te harer keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel van de geleverde producten, hetzij de producten vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot verdere schadevergoeding is de leverancier niet verplicht. Indirecte schade wordt niet vergoed.

9.4 Afnemer moet leverancier binnen 14 werkdagen na de klacht in de gelegenheid stellen om de klacht te onderzoeken. = Als afnemer deze verplichting niet nakomt, dan wordt de klacht niet verder in behandeling genomen en kan de afnemer geen rechten ontlenen aan hetgeen hiervoor onder lid 3 is bepaald.

Artikel 10 – Garantie:

10.1 Garantie geldt slechts indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de leverancier:

11.1 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leverancier of haar leidinggevend personeel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van leverancier jegens afnemer beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de geleverde producten ter zake waarvan de contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van leverancier is ontstaan, dan wel, indien en voor zover de leverancier verzekerd is tegen de gevolgen van de betreffende schade veroorzakende gebeurtenis tot maximaal het bedrag dat leverancier van haar verzekeraar uitgekeerd krijgt.

11.2 Onverminderd het in de wet en het in de volgende leden bepaalde en behoudens aan eventueel toepasselijke garantie door de afnemer te ontlenen aanspraken is de leverancier na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkoming van het product.

11.3 Indien het product of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat dat aan de leverancier kan worden toegerekend en waarvan de afnemer de leverancier binnen zes weken na ontdekking mededeling heeft gedaan is de leverancier voor het gebrek ten opzichte van de afnemer aansprakelijk. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de afnemer niet bij de aflevering is geconstateerd of in redelijkheid behoefde te worden geconstateerd.

11.4 De rechtsvordering uit hoofde van verborgen gebrek dient uiterlijk na verloop van vijf jaren na de dag van aflevering te zijn ingesteld bij gebreke waarvan die mogelijkheid niet langer bestaat.

Artikel 12 – Overmacht:

12.1 Indien leverancier als gevolg van overmacht niet op tijd de zaken kan leveren, heeft hij recht om de levering op te schorten. In dat geval is afnemer niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.

12.2 Indien door overmacht levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel leverancier als afnemer bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval heeft afnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. Afnemer heeft in dat geval geen aanspraak op schadevergoeding.

12.3 Van overmacht aan de zijde van leverancier is in ieder geval sprake indien leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van leverancier als bij derden van wie leverancier de benodigde materialen, dan wel grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, bedrijfsstoringen, al dan niet bij leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van leverancier ontstaan.

Artikel 13 – Betaling:

13.1 De afnemer is verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de afnemer voor zover die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Deze afnemer is dan een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte daarvan, welke rente zal worden berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. De rente is verschuldigd zonder dat ingebrekestelling door de leverancier heeft plaatsgevonden.

13.2 De afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is verplicht facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Heeft betaling binnen die termijn niet plaatsgevonden en blijft betaling eveneens uit binnen 14 dagen nadat afnemer daartoe is aangemaand, dan is afnemer in verzuim en een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte daarvan, welke rente zal worden berekend over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

13.3 Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag inclusief BTW met een minimum van € 175,- – exclusief BTW per factuur die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en tenminste € 40,– voor een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

13.4 Bij gebreke van tijdige betaling is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van alle met afnemer lopende overeenkomsten te ontbinden of desgewenst de uitvoering op te schorten tot die betaling is geschied en zal leverancier voor de verdere levering contante betaling kunnen eisen.

13.5 Indien afnemer met de betaling in gebreke is en de leverancier in verband daarmee de geleverde producten, gebruik makend van het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 14 terug haalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van afnemer.

13.6 Alle betalingen dienen te geschieden in Nederlandse valuta, tenzij de leverancier een andere valuta aanwijst, in welke de met afnemer aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld.

13.7 Bij een overeenkomst met een buitenlandse afnemer is leverancier gerechtigd om ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen door afnemer vooraf zekerheid te bedingen onder meer in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie.

Artikel 14 – Overgang, risico en eigendomsvoorbehoud:

14.1 Het product is na aflevering of vanaf het moment van het transport met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.2 van deze voorwaarden voor risico van de afnemer.

14.2 Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan leverancier verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan. Onverminderd het eigendomsvoorbehoud komen de producten vanaf de feitelijke aflevering voor het risico van afnemer.

14.3 Zolang de leverancier als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens haar om het geleverde product zorgvuldig te behandelen en dit niet aan derden te verpanden, te belenen, te verhuren of de eigendom daarvan over te dragen, anders dan in het kader van de normale bedrijfsvoering.

14.4 Indien afnemer niet of niet tijdig aan een of meer van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is leverancier gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst het geleverde product als eigenaar naar haar keuze tijdelijk of definitief terug te nemen. Afnemer machtigt leverancier hierbij om het terrein en/ of het perceel waar het product zich bevindt te betreden teneinde dit product te kunnen terug nemen. Afnemer dient leverancier per omgaande telefonische mededeling te doen van aanspraak of pogingen van derden om onder leveranciers vallende producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen en dient dit terstond per telefax/email aan leverancier te bevestigen.

Artikel 15 – Ontbinding:

15.1 De overeenkomst wordt in ieder geval ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip waarop afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 16 – Verrekening/retentierecht:

16.1 Tenzij anders overeengekomen, mag afnemer zich nimmer beroepen op verrekening of schuldvergelijking, tenzij afnemer middels schriftelijke verklaring van leverancier daartoe gerechtigd mocht zijn.

16.2 Indien wettelijke toegestaan heeft leverancier het recht zaken/prestaties/werkzaam- heden van of ten behoeve van afnemer onder zich te houden totdat daarvoor volledig door afnemer is voldaan.

Artikel 17 – Geschillen:

17.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank Alkmaar.

Artikel 18 – Slotbepalingen:

18.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn op 12 juni tweeduizendtwaalf gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland onder nummer 63784335 en bij de rechtbank Alkmaar op 5 juli 2012 onder nummer 115/2012.”

Rustenburgerweg 3
1646 WJ Ursem
Telefoon: +31 (0)72 503 92 02

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
©2024 Top Pellets Europe B.V.